Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar 2018

      Zhvillime kryesore

  • Në Janar 2018 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 1.59%. Volumi i primeve të shkruara bruto është ul me 20,319 mijë lekë duke arritur shifrën 1,257,148 mijë lekë.
  • Numri i kontratave arriti në 88,566 duke shënuar një rritje me 6.54% krahasuar me Janar 2017.
  • Volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës kapi shifrën 1,164,433 mijë lekë duke shënuar një ulje në masën 2.56% krahasuar me Janar 2017.
  • Numri i kontratave në sigurimin e Jo-Jetës kapi shifrën 79,198 duke shënuar një rritje në masën 6.74% krahasuar me Janar 2017.
  • Volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jetës kapi shifrën 88,270 mijë lekë duke shënuar një rritje në masën 6.99% krahasuar me Janar 2017.
  • Numri i kontratave në sigurimin e Jetës arriti në 9,359 duke shënuar një rritje në masën 4.82% krahasuar me Janar 2017.
  • Gjatë janarit 2018, janë paguar gjithsej 316,855 mijë lekë dëme ose 9.76% më shumë se gjatë janarit 2017.
  • Numri i dëmeve të paguara në Janar 2018 është rritur me 842 dhe arriti shifrën 3,400 nga të cilat 3,273 dëme janë paguar nga shoqëritë e sigurimit të Jo-Jetës dhe 127 nga shoqëritë e sigurimit të Jetës.