Zhvillimet kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Prill 2020.

Zhvillimet kryesore kryesore të tregut të sigurimeve jo-jetë Janar-Prill 2019. 

  • Në janar – prill 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një ulje prej 10.87%. Volumi i primeve të shkruara bruto është ulur me 576,159 mijë lekë duke arritur shifrën 4,724,148 mijë lekë.
  • Numri i kontratave arriti në 284,338 duke shënuar një ulje me 24.52 % krahasuar me janar – prill 2019.
  • Volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës kapi shifrën 4,397,677 mijë lekë duke shënuar një ulje në masën 9.99% krahasuar me janar – prill 2019.
  • Numri i kontratave në sigurimin e Jo-Jetës kapi shifrën 256,860 duke shënuar një ulje në masën 24.46% krahasuar me janar – prill 2019.
  • Gjatë janar – prill 2020, janë paguar gjithsej 2,935,869 mijë lekë dëme ose 51.32% më shumë se gjatë periudhës janar – prill 2019.
  • Numri i dëmeve të paguara në janar – prill 2020 është rritur me 1,662 dhe arriti shifrën 16,817 nga të cilat 16,246 dëme janë paguar nga shoqëritë e sigurimit të Jo-Jetës.