KASH: Duhet ligj për sigurimin në të gjithë zinxhirin ushqimor

Agim Rrapaj, kryetar i Këshillit të Agrobiznesit, shprehet se Shqipëria ka nevojë për një plan të gjerë të sigurimit në të gjithë zinxhirin agroushqimor. Mundësisht, sipas tij, duhet që kjo skemë të rregullohet me ligj të veçantë. E vetmja mënyrë për të ngritur një skemë funksionale, sipas z. Rrapaj, është përfshirja e njëkohshme e disa palëve interesi, duke filluar nga fermerët e agropërpunuesit, shteti, donatorët dhe kompanitë e sigurimeve.

“Një zgjidhje ku secila palë të japë kontribut dhe të marrë përsipër një pjesë të rrezikut, është e vetmja mënyrë për të ndërtuar një skemë efikase dhe të qëndrueshme në kohë. Nuk është e mjaftueshme të sigurohet vetëm prodhimi i fermerëve, sidomos nëse flasim për zona apo prodhime të veçanta. Dëmi ekonomik do të përcillej edhe në hallkat e tjera të zinxhirit të prodhimit. Një skemë sigurimi duhet të përfshijë edhe pikat e grumbullimit apo subjektet e agropërpunuese.

Aktualisht, Shqipëria nuk ka një kuadër ligjor për sigurimin në sektorin ushqimor, qoftë edhe për dëmet që produktet ushqimore mund të shkaktojnë te konsumatorët, në rastet kur mund të jenë të skaduara apo të infektuara me mikroorganizma patogjenë.

Edhe zonja Vokshi nga Credins Bank, mendon se sigurimet në bujqësi e blegtori do të ishin të suksesshme, nëse do të depërtonin thellë në këta sektorë të ekonomisë, pra nëse do të krijoheshin portofola të mëdha pasurish të siguruara, jo të përqendruara në pak zona gjeografike dhe nëse rreziqet e siguruara do të ishin të diversifikuara.

“Një skemë ose sistem i sigurimeve bujqësore masive, me përkrahje nga qeveria, mund të jetë nxitësi i duhur për krijimin e tregut të sigurimeve bujqësore në Shqipëri. Duke qenë se primet për të tilla produkte janë relativisht të larta, subvencionimi i një pjese të primit të sigurimit mund të rrisë kërkesën për to e kështu, mund të ndihmojë në krijimin e shpejtë të portofolave të mëdha” – shprehet ajo.

Zoti Libohova, nga Shoqata e Siguruesve, thotë se është e rëndësishme që bujqësia të nxitet po aq sa turizmi, për nga potencialet që ka. “Ne jemi vende që i kemi potencialet kryesisht te bujqësia dhe turizmi. E pamë çfarë ndodhi me turizmin, pandemia solli pasoja shumë të rënda. Ndërkohë, bujqësia nuk u prek shumë, sepse pavarësisht nga të gjitha, nevoja për ushqime është e pazëvendësueshme. Një bujqësi më e zhvilluar do të kompensonte humbjet e mëdha që pësuam në turizëm” – thotë ai.

 

 

BURIMI: MINISTRIA E FINANCAVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *