Rriten pagesat e demeve edhe ne kushtet e pandemise COVID-19.

Pandemia COVID-19 ka patur impaktin e saj negativ edhe tregun e sigurimeve, c’ka reflektohet ne treguesit e tremujorit te pare vitit. Per periudhen Janar – Mars 2020 të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit ishin gati 10 % më pak se në periudhën Janar – Mars 2019.

Pavaresisht kesaj situate te veshtire, tregu ka vazhduar te paguaje rregullisht demet per klientet e tij. Gjatë periudhës Janar – Mars 2020, dëmet e paguara bruto në tregun e sigurimeve, ishin mbi 50 % më shumë se demet e paguara në periudhën Janar – Mars 2019.

Vlen te theksohet se panvaresisht situates bllokuese nga COVID-19, shoqerite e sigurimeve kane vazhduar te trajtojne me prioritet demet e shkaktuara nga termeti i vitit te kaluar.

Konkretisht, ne rastin e demeve te shkaktuara nga termeti, jane trajtuar dhe vazhdojne te trajtohen rreth 5000 raste demesh, kryesisht keto per sigurime te lidhura me kredimarrjen ne banka, me nje vlera totale te demshperblimeve qe arrin ne rreth 30 milion euro, nje pjese e te cilave jane paguar dhe po vazhdohet me pagimin e pjeses se mbetur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *