Mbulimet Natcat

Siguruesit dhe risiguruesit e Evropës kanë përvojë dekadash në mbulimin e humbjeve të shkaktuara nga rreziqet natyrore dhe duke ofruar këshilla efektive për menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësitë për politikëbërësit dhe qytetarët. Megjithatë, rolet dhe përgjegjësitë e tyre të sakta varen si nga rregullat në fuqi në secilin vend, ashtu edhe nga rreziqet shumë të ndryshme me të cilat përballen.

Prandaj, zgjidhjet kombëtare ndryshojnë, duke filluar nga mbulimi thjesht opsional i tregut privat tek grupet kombëtare dhe mbulimi i detyrueshëm për rreziqe të caktuara. Kjo rezulton në një diversitet të madh në tregjet e sigurimeve natcat në Evropë.

Austri⤵️

 

▶️Tarifat, zbritjet dhe parandalimi i rrezikut➡️Në linjat tregtare, siguruesit ofrojnë produkte të standardizuara, të paketuara për NVM-të, të cilat shpesh ofrojnë mbulim të kufizuar për disa rreziqe (për shembull përmbytjet) dhe mbulim të plotë për rreziqe të tjera. Mbajtësit e policave tregtare më të mëdha jo-industriale zakonisht ose kanë mbulim për rreziqet natcat me zbritje, ose mbulim deri në një shumë të caktuar. Përafërsisht 65% e tregut përbëhet nga produkte të standardizuara, të paketuara, me mbulim shtesë plotësisht opsional. Në linja individuale, siguruesit ofrojnë produkte të standardizuara, të cilat përfshijnë mbulimin e zjarrit, përgjegjësinë dhe natcat. Nuk ka zbritje, por mbulimi ndonjëherë është i kufizuar (p.sh., maksimumi 10 000 € për përmbytjen). Shoqata Austriake e Sigurimeve (VVO) dhe qeveria zhvilluan së bashku aplikacionin/faqen e internetit HORA (Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria), i cili ndihmon për të përcaktuar nëse ekziston një rrezik i afërt i përmbytjeve ose rreziqeve të tjera natyrore.

▶️Proceset e shitjes, nënshkrimit dhe dëmeve➡️Në linjat tregtare, proceset e shitjes, të nënshkrimit dhe të dëmeve trajtohen ose nga sigurues privatë, agjenci konsulente ndaj rrezikut të siguruesve ose ndërmjetës. Në linja individuale, ato trajtohen nga sigurues privatë ose nga agjentë.

 

▶️Ndërhyrja e shtetit➡️Që nga viti 1966 ekziston një fond (publik) natcat për kompensimin e fatkeqësive.

 

 

Belgjika⤵️

 

▶️Tarifat, zbritjet dhe parandalimi i rrezikut➡️Në linjat tregtare, është e detyrueshme të përfshihen rreziqe të caktuara, të identifikuara si “rreziqe bazë”, në policat e sigurimit nga zjarri (sipas Dekretit Mbretëror të 24 dhjetorit 1992, që rregullon sigurimin për zjarrin dhe rreziqe të tjera) . Për kompanitë me një shumë të siguruar më të madhe se 1 475 462 €, megjithatë, mbulimi nuk është i detyrueshëm dhe kështu rreziqet bazë nuk mbulohen automatikisht. Në linjat individuale, është e detyrueshme përfshirja e mbulimit për rreziqet natcat në politikat e sigurimit nga zjarri. Në rastin e rreziqeve natcat që nuk përfshihen në mbulimin standard sepse rreziku konsiderohet shumë i madh, Byroja e Tarifave për Fatkeqësitë Natyrore ofron mbulim dhe kompensim. Për mbulimin standard, tarifa përcaktohet nga siguruesi (si premium ashtu edhe i zbritshëm), bazuar në një analizë rreziku që merr parasysh masat parandaluese. Për pronat për të cilat mbulimi nuk disponohet në treg ose disponohen vetëm me çmime tepër të larta për shkak të ekspozimit ndaj rrezikut, Byroja përcakton kushtet për llogaritjen e tarifës maksimale (primet dhe zbritjet) në rast përmbytjesh, rrëshqitjesh dheu, rrëshqitje dhe tërmete. . Primet dhe dëmet në lidhje me këto rreziqe shpërndahen midis të gjithë siguruesve që operojnë në Belgjikë në fushën e sigurimit bazë të rrezikut nga zjarri.

 

▶️Proceset e shitjeve, nënshkrimit dhe dëmeve➡️Policat e sigurimit nga zjarri shiten ose drejtpërdrejt nga siguruesit ose nga ndërmjetësit.

 

▶️Ndërhyrja e shtetit➡️Për përmbytjet, rrëshqitjet e tokës, rrëshqitjet e tokës dhe tërmetet, legjislacioni vendos një kufi për kompensimin, të llogaritur sipas ngjarjes dhe siguruesit. Përtej këtyre kufijve, ose për humbjet që lidhen me natcat që nuk mbulohen nga siguruesit, ka një ndërhyrje publike në formën e një fondi kombëtar të fatkeqësive. Shtrirja e ndërhyrjes shtetërore varet nga rajoni (Rajoni i Valonës, rajoni flamand ose Rajoni i Brukselit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *