Ecuria e tregut të sigurimeve në Shqipëri për muajin janar-mars 2023

 

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për muajin janar-mars 2023 kapën vlerën 5,142 milionë lekë, ose 20.12% më shumë se në janar-mars 2022. Gjatë muajit janar-mars 2023, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 285,282  me një rritje prej 15.23% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Tregu mbetet i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën 91.88% të vëllimit të përgjithshëm të primeve, sigurimet e Jetës kanë 8.09% dhe risigurimi  0.028%. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto të sigurimit vullnetar zënë 46.58% dhe primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zënë 53.42% të totalit të tregut.

Gjatë muajit janar-mars 2023, dëmet e paguara bruto në tregun e sigurimeve, arritën në rreth 1,611 milionë lekë, ose 10.10% më shumë se në muajin  janar-mars 2022.

Dëmet e paguara bruto në sigurimin e motorik për muajin  janar-mars 2023 kapën vlerën 1,155 milionë lekë, duke pësuar një rritje me rreth 15.16% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Sigurimi i Detyrueshëm Motorik
Primet e sigurimit të detyrueshëm motorik, gjatë muajit janar-mars 2023 arritën rreth 2,747 milionë lekë, ose 9.83% më shumë se në muajin  janar-mars 2022.

Produkti MTPL e brendshme, në muajin  janar-mars 2023, pati një rritje prej 9.38% të vëllimit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua edhe me një rritje të numrit të kontratave prej 10.49% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Produkti Karton Jeshil në muajin  janar-mars 2023 pati një rritje prej 12.91% të vëllimit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua nga një rritje të numrit të kontratave prej 68.04% krahasuar me muajin  janar-mars 2022.

Produkti Sigurim Kufitar, në muajin  janar-mars 2023, pati një rritje 5.66% të vëllimit të primeve të shkruara bruto krahasuar me muajin  janar-mars 2022. Edhe numri i kontratave u rrit me 11.21%.

Sigurimi Vullnetar

Primet e sigurimit vullnetar, gjatë muajit janar-mars 2023 arritën rreth 2,395 milionë lekë, 34.59% më shumë se në muajin  janar-mars 2022. Numri i kontratave të sigurimit vullnetar u rrit me 3.96% krahasuar me muajin  janar-mars 2022.

Primet e sigurimit vullnetar të Jo-Jetës gjatë muajit janar-mars 2023, patën një rritje me 35.56%  kundrejt muajit janar-mars 2022.

Në portofolat e Pronës, Përgjegjësive, Garancive të cilat gjatë muajit janar-mars 2023 siguruan mbi 1,273 milionë lekë të ardhura në total, vendin e parë e zunë Zjarri dhe Dëmtime të Tjera në Pronë me rreth 63.47%, të pasuara nga sigurimi i Përgjegjësisë së Përgjithshme me 27.70% të totalit.

Në portofolin sigurimi nga Zjarri dhe Forcat e Natyrës, gjatë muajit janar-mars 2023, vihet re një rritje prej 40.65% e vëllimit të primeve të shkruara bruto të këtij portofoli dhe një rritje me 7.41% e numrit të kontratave të sigurimit, krahasuar me muajin  janar-mars 2022.

Të ardhurat nga sigurimet e Aksidenteve dhe Shëndetit, gjatë muajit janar-mars 2023, arritën në rreth 333 milionë lekë, duke shënuar një rritje prej 1.78% në krahasim me muajin  janar-mars 2022.

Primet nga sigurimet e Jetës gjatë muajit janar-mars 2023, arritën rreth 416 milionë lekë, ose 30.44% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

*[1]Dëmet e Paguara Bruto
Pagesat e dëmeve gjatë muajit janar-mars 2023 u rriten me 10.10% krahasuar me janar-mars 2022. Pjesa më e madhe e dëmeve të paguara bruto i përket sigurimit te motorik me rreth 1,155 milionë lekë, apo 71.71% të totalit të dëmeve të paguara bruto.

Tabela më poshtë paraqet dëmin mesatar për disa nga produktet e sigurimit motorik.

EmërtimiVlerat (në 000 lekë)Ndryshimi
(në %)
janar-mars2022202323/`22-1
Dëmi mesatar
MTPL e brendshme 174 1750.52
Karton Jeshil 430 64149.09
Kasko 104 14337.49

Për çdo të interesuar, Buletini Statistikor për muajin  janar-mars 2023, përmban pasqyra të detajuara të ndarjes së tregut të sigurimeve sipas llojit të sigurimit, sipas produkteve të sigurimit, pjesëmarrjes së shoqërive të sigurimit, etj.

Për të lexuar raportin e plotë statistikor (në versionin Excel) për janar-mars 2023, ju lutemi klikoni këtu.


[1]Tek dëmet e paguara janë përfshirë dhe Dëmet objekt Fond i Kompensimit raportuar nga Byroja Shqiptare e Sigurimit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *