Rregullore nr. 189, miratuar nga AMF datë 26.10.2021, “Për komisionet e ndërmjetësimit”.

Rregullore nr. 125, miratuar nga AMF datë 28.07.2021 “Për përcaktimin e rregullave dhe metodologjisë së llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohet nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Rregullore nr. 53, miratuar nga AMF datë 25.06.2009, “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Rregullore nr. 79, miratuar nga AMF datë 31.08.2015, “Për miratimin/licensimin e personave për të ushtruar veprimtarinë e agjentit në sigurime, si dhe rastet e mospranimit të regjistrimit të tij dhe refuzimit të licencës”.

Rregullore nr. 198, miratuar nga AMF datë 29.12.2020, “Për kualifikimin profesional dhe edukimin në vazhdim”.

Rregullore nr. 85, miratuar nga AMF datë 03.07.2017, “Mbi licensimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime”.

Rregullore nr. 36, miratuar nga AMF datë 28.05.2015, “Për informimin e të siguruarit apo personave të tjerë të interesuar për sa u përket    zhvillimeve dhe ndryshimeve ligjore në sektorin e sigurimeve”

Rregullore nr. 2, miratuar nga AMF datë 28.01.2010, “Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit”.