Anketë

Anketë

Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë si organ përfaqësues i tregut të sigurimeve në marrëdhëniet me të tretët, brënda dhe jashtë Shqipërisë, në ushtrim të veprimtarisë së vet përpiqet të promovojë standardet më të fundit sigurative për zhvillimin, stabilitetin dhe efektshmërinë…