Edukimi i konsumatorit përbën një nga prioritetet e Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë, i cili realizohet nëpërmjet prezencës dhe komunikimit mediatik, takimeve të drejtëpërdrejta me grupe të interesit, si biznese, nxënës dhe studentë, publikime të ndryshme mbi produktet e sigurimeve, etj.

Më poshtë gjeni disa video promocionale për produktet kryesore të tregut të sigurimit të jo-jetës.

Vështrim i përgjithshëm mbi sigurimet
Sigurimet e detyrueshme Video
Sigurimet vullnetare pjesa e 1
Sigurimet vullnetare pjesa e 2
Kartoni Jeshil
Sigurimet në blegtori
Sigurimet në bujqësi
Sigurimi i shëndetit
Sigurimi i shëndetit në udhëtim
Sigurimi i Pronës