Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë

 

      Ligji nr. 32/2021,    “Për sigurimit e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

      Ligji nr. 119/2020,  “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, ndryshuar”.

      Ligji nr. 120/2020,  “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimieve të ndërtimit, ndryshuar”.

      Ligji Nr. 52/2014,    “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.

      Ligji Nr. 10 076, datë 12.2.2009, “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

      Ligji Nr. 9572, datë 3.7.2006,       “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”.