struktura e shoqates se siguruesve

Shoqata zgjedh Kryetarin e Shoqatës, i cili drejton punimet e Asamblesë së Përgjithëshme, si dhe emëron Sekretarin e Përgjithshëm të Shoqatës, i cili drejton dhe organizon veprimtarinë e përditëshme të Shoqatës.

Që nga krijimi i saj e deri më sot, Kryetar të shoqatës kanë qenë :

Z. Dritan Celaj , në periudhën Mars 2003- Korrik 2007

Z. Avni Ponari, në periudhën Janar 2008- Nëntor 2011

Zj. Fitnete Sulaj, në periudhën Nëntor 2011- Dhjetor 2018

Z. Avni Ponari, në periudhën Janar 2019- Dhjetor 2021

Z.Klaidi Citozi, në periudhën Janar 2022 e në vazhdim

Sekretar të Përgjithshëm të shoqatës kanë qenë :

Zj. Valbona Kaduku në periudhën Mars 2003 – Korrik 2007

Z. Plarent Hamzaj në periudhën Korrik – Dhjetor 2007

Zj. Ejana Xhixha në periudhën Janar 2008 – Shtator 2014

Zj. Holtjana Bello në periudhën Shtator 2016 – Korrik 2017

Z. Edvin Libohova në periudhën Korrik 2017- Qershor 2021

Zj.Mimoza Hajdarmataj Korrik 2021 e në vazhdim

Aktualisht, anëtarë të Shoqatës janë të gjitha shoqëritë e sigurimit të jo-jetës , si më poshtë :

Albsig sha, përfaqësuar nga Z. Muharrem Bardhoci  – Drejtor i Përgjithshëm
Ansig  sha, përfaqësuar nga Z. Edlir Ruka – Drejtor i Përgjithshëm
Atlantik sha, përfaqësuar nga Z. Dritan Celaj – Drejtor i Përgjithshëm
Eurosig sha, përfaqësuar nga Z. Xhevdet Kopani – Drejtor i Përgjithshëm
Insig sha, përfaqësuar nga Z.Forcim Kola – Drejtor i Përgjithshëm
Intersig Vienna Insurance Group, përfaqësuar nga Z. Gentian Sula – Drejtor i Përgjithshëm
Sigal Uniqa Group Austria përfaqësuar nga Z. Avni Ponari – Drejtor i Përgjithshëm
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group përfaqësuar nga Z. Klaidi Citozi – Drejtor i Përgjithshëm

Kryetar i Shoqatës së Siguruesve  Z. Klaidi Citozi  

Sekretar i Përgjithshëm Zj. Mimoza Hajdarmataj